Yalnızca mevduat kabul etmeyen kalkınma ve yatırım bankalarının Sermaye Piyasası Kurulundan izin alarak ve SPK Düzenlemeleri çerçevesinde  borçlu olarak düzenledikleri, Kurulca kayda alınmasının ardından iskonto esasına uygun olarak ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı kıymetli evrak niteliğindeki borç senetlerine  Banka Bonoları denilmektedir. Halka arz edilebilen Banka Bonolarının vadesi  60 günden az 360 günden fazla olamazken tahsisli olarak ihraç edilen Banka Bonolarının vadesi ise 15 günden az 360 günden fazla olamaz. Halka arz yoluyla,  birincil ve ikincil piyasalarda ihraç edilen Banka Bonolarının satışında uygulanacak vadeye uygun iskonto oranları yıllık olarak hesaplanır ve  satışın yapılacağı yerlerde satış süresince bankalar tarafından halka duyurulur.